Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel onze klantenservice (023 - 52 32 800)

FAQ

U vindt hier de meest gestelde vragen over bestellen, levering, producten en retourneren binnen Optitrade Logistiek Centrum.

Heeft u nog vragen? Stel ze aan onze accountmanagers of aan het Customer Service van het OLC.
Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9:00 en 16:30 uur via: +31 (0)23 – 52 32 800.

ALGEMEEN – Hoe verloopt een bestelling via het OLC?

Na het plaatsen van een bestelling via Optitrade Online, wordt de order verwerkt binnen het Optitrade Logistiek Centrum. Bestellen kan ook vanuit een WAP-systeem, indien deze is gekoppeld aan Optitrade Online.

Producten die op werkdagen vóór 16.00 uur zijn besteld, worden doorgaans de volgende (werk)dag geleverd. Het merendeel van orders is uit voorraad van het OLC – en daardoor de volgende dag – leverbaar.

De facturering vindt plaats vanuit het OLC.

 

ALGEMEEN – Ik wil géén gebruik maken van OLC, maar mijn bestelling bij de leverancier zelf plaatsen. Is dit mogelijk?

Dit is uiteraard mogelijk, maar levert in de meeste gevallen geen prijsvoordeel op.

Indien u de bestelling niét via OLC wil plaatsen, dan bestelt u de order online via de fabrikant zelf of vanuit het eigen winkel automatiseringspakket (WAP).

BESTELLEN – Indien een opticien niét via Optitrade Online bestelt, hoe komt de bestelling dan bij OLC terecht?

Orders voor het OLC kunnen enkel via Optitrade Online worden geplaatst.

Alleen op deze manier kunnen een efficiënte werkwijze, snelle levertijden en gunstige prijzen worden gerealiseerd.

Mocht u hiervan geen gebruik willen of kunnen maken, dan kunt u uiteraard direct via de fabrikanten zelf bestellen. De distributie van reguliere orders voor niét Optitrade-deelnemers blijft uiteraard ook direct via de leverancier verlopen.

BESTELLEN – Kan ik ook telefonisch bestellingen bij OLC plaatsen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Orders voor het OLC kunnen enkel via Optitrade Online worden geplaatst. Alleen op deze manier kunnen een efficiënte werkwijze, snelle levertijden en gunstige prijzen worden gerealiseerd.

BESTELLEN – Ontvang ik een melding wanneer mijn order wordt verzonden?

Nee, er wordt alleen een e-mail verstuurd wanneer er een backorder is of het een Optitrade thuisbestelling betreft.

BESTELLEN – Waar vind ik een overzicht van mijn bestelling?

De opticien ontvangt na het bestellen van een order bij OLC vanuit Optitrade Online een geautomatiseerde bevestiging per e-mail.

Een gedetailleerd orderoverzicht vindt u wanneer u ingelogd bent in Optitrade Online en kijkt bij ‘actuele status’.

BESTELLEN – Wat is de leveringssnelheid & voorraad van OLC?

Alle sferische lenzen en lenzenvloeistoffen die op werkdagen vóór 16.00 uur zijn besteld, worden de volgende (werk)dag geleverd.

Het merendeel van de torische en multifocale lenzen is eveneens uit voorraad –en daardoor de volgende dag- leverbaar.

De klantenservice van het OLC (023 – 52 32 800) kan de meest actuele voorraadinformatie voor u opzoeken.

Artikelen die niét voorradig zijn,  hebben een levertijd van 3 dagen. Bestellingen van producten die niét op voorraad zijn en vóór 16.00 uur zijn besteld, worden 3 (werk)dagen later geleverd.

BESTELLEN – Wordt mijn order geleverd via Distroptiek of PostNL?

In principe worden alle bestellingen via Distroptiek verzonden, tenzij de bestelling te groot is en niet in de box past.

FINANCIEEL – Blijven de prijsafspraken die initieel met leveranciers gemaakt zijn van toepassing?

Initiële prijsafspraken leveren in de meeste gevallen geen prijsvoordeel op.

Bestelt u echter direct bij de leveranciers – dus niét via Optitrade Online – dan gelden de initiële prijsafspraken die met deze partijen zijn gemaakt.

FINANCIEEL – Ontvang ik als opticien (nog) een bonus over de bestelde producten bij OLC?

Nee, OLC werkt met netto prijzen waarover géén bonus meer wordt afgegeven.

FINANCIEEL – Welke tarief hanteert OLC voor deze logistieke service?

Optitrade Logistiek Centrum zorgt dat zelfstandige opticiens hun inkoopkracht nog meer kunnen bundelen, waardoor rendement wordt vergroot en de efficiëntie van de logistieke performance wordt verbeterd.

Door het inkoopvolume te bundelen, verenigen we onze gezamenlijke inkoopkracht en kunnen we betere condities realiseren.

Optitrade Logistiek Centrum is zeer transparant en de gepresenteerde prijzen die u ziet, zijn de inkoopprijzen van Optitrade Logistiek Centrum, vermeerderd met een logistieke fee.

Deze inkoopprijzen zijn het resultaat van door OLC gebundelde volume en kan gewijzigd worden wanneer OLC samen met leveranciers én opticiens het gezamenlijk volume verder kan vergroten.

FINANCIEEL – Worden paslenzen nu gefactureerd?

Nee, deze zijn gratis. We bieden u deze paslenzen gratis aan als service bij de aanpassing van de definitieve lenzen.

PRODUCTEN – Welke Optiview producten kunnen via OLC besteld worden?
 • Alle Optiview producten kunt u bij het OLC bestellen. Kijk voor meer informatie bij Optiview.
RETOUR – Hoe kan ik een bestelling retourneren en laten crediteren?

De algemene voorwaarden van Optitrade Logistiek Centrum zijn van toepassing.

De voorwaarden voor het retourneren van artikelen vindt u hier

Mocht u daarover nog vragen hebben kunt u contact opnemen met het Customer Service

 

RETOUR – Naar welk adres kan een order die via OLC is besteld en ontvangen, worden geretourneerd?

Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er een artikel moet worden geretourneerd.

Helaas komen niet alle producten hiervoor in aanmerking.

Wilt u zeker weten of uw product hiervoor in aanmerking komt?

U vindt hier het retourbeleid

Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met het Customer Service via telefoonnummer: +31 (0)23 52 32 700

SERVICE – Ik heb een technische vraag over het gebruik van Optitrade Online

Voor technische vragen of hulp bij het inloggen op Optitrade Online kunt u contact opnemen met de helpdesk van Optitrade Online te Houten.

U kunt hen op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 bereiken op:

+31 (0)30 638 51 50

SERVICE – Leveringsvoorwaarden OLC Groep BV

 

Leveringsvoorwaarden OLC Groep BV

 

 1. Algemeen

De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

 

 1. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt; dit is ook met name van toepassing op door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken.

 

 1. Maten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens

De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, prijslijsten, circulaires en ander materiaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarmede weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds worden gepubliceerd, komen – ongeacht of daarvoor al-dan-niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe.

 

 1. Prijzen

De door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijs op billijke wijze, te onzer beoordeling, aan te passen, in welk geval onze afnemer bevoegd is de overeenkomst te ontbinden. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overig op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoemd.

 

 

 1. Levering

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: “vrachtvrij leveringsadres”. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag ( exclusief Omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. De door te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel bij levering op aanvoer van derden de fabrieken op magazijnen van deze derden, hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.

 

 1. Emballage

Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet separaat belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht; door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits deze in goede staat en binnen een maand na datum van levering vrachtvrij is geretourneerd.

 

 1. Levertijden

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Afgezien van gevallen waarin wij ter zake garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd – mede begrepen het geval dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding. Indien de aflevering niet heeft plaats gehad binnen 6 maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wijzelf en heeft de afnemer evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. Geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons een bevoegdheid verschaft, hierna onder 8 omschreven.

 

 

 

 

 1. Verplichtingen afnemer

In geval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraak op schadevergoeding. Voorts zijn wij in dat geval bevoegd de niet-nakoming als vervulling van een ontbindende voorwaarde, inhoudend dat de transactie is ontbonden bij niet-nakoming, in te roepen. Afnemer is tot het laatste niet gerechtigd. Voorts zijn wij als dan bevoegd ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.

 

 1. Betaling

De betaling der factuur-bedragen dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, hetzij ten onze kantore hetzij op een onzer giro- of bankrekeningen. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder door terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemers schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemers strekken en door ons worden geboekt in mindering op respectievelijk ter voldoening van de oudste vervallen factuur(en) met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te Laatste update: 2013 brengen op respectievelijk als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur(en) te onzer keuze. Alleen indien zulks uitdrukkelijk op de factuur is vermeld kunnen onze afnemers in aanmerking komen voor een korting voor contante betaling; als zo een korting is toegestaan, zal deze uitsluitend genoten worden indien de daarbij aangegeven termijn strikt wordt aangehouden. Bij niet tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het onder 8 bepaalde een rente verschuldigd ad maximaal 1½ % per maand; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet-tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; in de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso-maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van incasso-maatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor wijzelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor, ten alle tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours respectievelijk voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zoveel nodig in afwijking van getroffen afspraken.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

Levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van OLC Groep op de afnemer uit hoofde van deze overeenkomst en/of opvolgende soortgelijke overeenkomsten, volledig betaald zijn. Tot het moment van integrale betaling blijven de geleverde zaken eigendom van OLC Groep.

Het onderhavige eigendomsvoorbehoud geldt evenwel niet ter zake van andere vorderingen dan:

a.) vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook door OLC Groep aan de afnemer geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of nog te verrichten werkzaamheden;

b.) vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.

Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de roerende zaken gemaakte nieuwe zaken. Voor zover OLC Groep geen beroep kan doen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de afnemer verplicht de nieuwe gevormde zaken aan OLC Groep te verpanden.

Slechts een afnemer die als wederverkoper optreedt heeft zolang de hiervoor bedoelde opschortende voorwaarde niet is vervuld de bevoegdheid de door OLC Groep geleverde zaken door te verkopen en te leveren, uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en onder de voorwaarde dat de afnemer van zijn wederpartij een even verstrekkend eigendomsvoorbehoud bedingt als het onderhavige, zij het zonder vervreemdingsbevoegdheid voor die wederpartij. De afnemer is nimmer bevoegd tot bezwaring van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.

De afnemer verplicht zich op eerste schriftelijk verzoek van OLC Groep eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door OLC Groep aan de afnemer onder eigendomsvoorbehoud verkochte zaken, aan OLC Groep te cederen dan wel, naar keuze van OLC Groep, aan OLC Groep te verpanden.

Nadat OLC Groep haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken terughalen en is de afnemer niet meer bevoegd de zaken te vervreemden. De afnemer verbindt zich op voorhand OLC Groep op eerste schriftelijk verzoek onverwijld in kennis te stellen van de verblijfplaats van de onder dit eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en OLC Groep toe te laten tot de plaatsen waar de zaken zich alsdan bevinden.”

 

 

 

 

 1. Materiaal-fouten; fabrieksgaranties

Door ons zelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, respectievelijk garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven. Wij kunnen niet voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur. Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schade, kosten en intressen, welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen. Gebreken die zich openbaren na verstrijking van 1 jaar nadat aflevering heeft plaatsgehad vallen buiten vorenstaande regeling; enig recht van afnemer ter zake is dan vervallen.

 

 1. Reclamaties en retournering van goederen

Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer aanstonds na aflevering onzerzijds gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.

In geval van reclamaties worden de door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald respectievelijk retour genomen nadat vooraf overleg met een onzer verkoop-medewerkers heeft plaats gehad; het vorengaande is ook van toepassing indien wij ons ermede akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van reclamatie sprake is. Indien het betreft reclamatie wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn aangeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld met de betrokken paklijst, bij ons moet worden ingediend uiterlijk op de 14e dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijk staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan , ook al worden deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen zijn wij tot enigerlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van ons magazijn afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien de goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht.

Indien sprake is van ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven de goederen aangemerkt met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.

 

 

 

In gevallen, uitsluitend ter onzer beoordeling, kunnen om andere dan hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen door ons worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraadassortiment; derhalve worden door speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien zich een der gevallen als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zogenaamde crediteringskosten, die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 10,– (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € 5,–) met dien verstande dat voor apparaten met een waarde van meer dan € 300,– een vast bedrag van € 25,– per apparaat in rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met als omschrijving “crediteringskosten” (omvat­tende vracht- en administratiekosten). Het indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur. Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

 

 1. Bevoegde rechter; toepasselijk recht.

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde Rechter te Amsterdam c.q. de bevoegde Rechter van de plaats waar de afnemer domicilie heeft, behoudens uiteraard het dwingende recht der Wet. Op al onze offertes, overeenkomsten e.d. is Nederlands recht van toepassing

SERVICE – Waar kan ik terecht buiten kantooruren?

Buiten kantooruren kunt u ons per e-mail bereiken via: optiek@friederichs.nl

Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden.

SERVICE – Waar kan ik tijdens kantooruren terecht voor vragen?

De Customer Service van OLC in Heemstede is op werkdagen tussen 9:00 en 16:30 uur beschikbaar voor alle vragen over Optitrade Logistiek Centrum, actuele voorraadinformatie en geplaatste  orders.

U kunt hen bereiken op: +31 (0) 23 – 52 32 700.

STOCKDEAL – Hoe weet ik als opticien of een stockdeal doorgaat?

Wanneer een stockdeal wordt gehaald, communiceert OLC dat via een speciale stockdeal-nieuwsbrief. Daarnaast wordt er een e-mail verstuurd dat de bestelling is geaccepteerd.

Wanneer het benodigde aantal orders niet wordt gehaald en de stockdeal niét doorgaat, wordt de opticien ook per e-mail geïnformeerd. U kunt dan alsnog een reguliere bestelling plaatsen.

STOCKDEAL – Kan een stockdeal geretourneerd worden?

Gezien de scherpe prijsstelling van stockdeals (dit betreft meestal een tijdelijke aanbieding), zijn er geen retourmogelijkheden. Dit wordt ook gecommuniceerd bij de stockdeals zelf.

Hier vind u het retourbeleid 

Twijfelt u of heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact op met het Customer Service.

 

THUIS BEZORGEN – Kan ik via OLC bij mijn consumenten thuisbezorgen?

Optitrade Logistiek Centrum heeft een interessante mogelijkheid voor zowel opticien als consument. Met Home Delivery laat u eenvoudig producten direct bij de consument thuis bezorgen. Deze ontwikkeling biedt gemak en tijdsbesparing voor zowel consument als ondernemer.

Indien u gebruik wit maken van deze service, neemt u contact op met uw accountmanager om samen de werkwijze en procedure van Home Delivery met u door te spreken.

Hier vindt u de instructie vinden voor deze werkwijze.

THUIS BEZORGEN – Komt mijn logo op de bezorgbrief?

Als u het logo aan ons doorgeeft dan wordt uw logo boven aan de bezorgbrief geplaatst.

THUIS BEZORGEN – Wat zijn de kosten voor Home Delivery?

De verzendkosten voor Home Delivery worden als volgt berekend:

 • Verzending via PostNL briefpost: orders tot € 50,00 verzendkosten €4,50
 • Verzending via PostNL pakketpost: orders tot € 50,00 verzendkosten € 5,95
 • Orders tot € 30,00 (dagtotaal) handlingkosten € 2,50
 • Orders  vanaf € 50,00  berekenen wij geen verzendkosten
VOORRAAD – Wat is de actuele voorraad van producten binnen OLC?

De klantenservice van het OLC (023 – 52 32 800) kan de meest actuele voorraadinformatie voor u opzoeken.

In principe zijn de populaire  producten standaard op voorraad bij het OLC. Ook de branded producten van Alcon en de beschikbare Optiview producten, plus alle huidige beschikbare Friederichs producten zijn doorgaans uit voorraad leverbaar.

VOORRAAD – Welke contactlenzen heeft OLC op voorraad?
 • Alle branded Alcon producten
 • Alle Bausch + Lomb producten
 • Alle Johnson & Johnson producten
 • Optiview producten Atlas, Alpha en Antares
 • Optiview producten van NKL (Optiview Neso daglens en Optiview Nash enkelvoudige maandlens)
 • Optiview Castor
 • Alle huidige beschikbare Friederichs producten